דרקטוריון החברה

מר מוטי ששון - ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון

גב' מימי פלג   - חברת דירקטוריון

גב' איילת כהן  - חברת דירקטוריון

גב' בתיה עזר - חברת דירקטוריון

מר יצחק וידבסקי - חבר דירקטוריון

מר חיים כץ    -  חבר דירקטוריון

מר ערן דוד- חבר דירקטוריון

מר שחר האס - חבר דירקטוריון